Poznavanje Prirode

POLITIKA POVRAĆAJA I REKLAMACIJA

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2021) obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na sledeći način.

Slanjem e-mail na e-mail adresu info@poznavanjeprirode.rs ili na adresu Žarka Obreškog 23, Beograd-Zemun.

Formular „OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD UGOVORAmožete preuzeti ovde.

Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača kupac može raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana prijema robe. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Protekom roka od 14 dana od dana prijema robe prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Kupac je dužan da u slučaju raskida Ugovora robu vrati u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i vidljivih znakova da je proizvod korišćen i uz originalni račun, u suprotnom prodavac nije u obavezi da kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene.

Odustajanjem od ugovora kupac se oslobađa svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac – izjava o odustanku od ugovora.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane članovima 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača.

Prodavac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Zbog specifičnosti roka trajanja robe, potrebno je da izjava o odustanku od ugovora bude poslata što pre, počev od dana kada je kupac primio proizvod.

Prihvata se vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i ambalaži, uz prateći račun ili fakturu. Pod takvim uslovima biće nadoknađen iznos plaćen za vraćene proizvode u roku od 14 dana od dana prijema takvih proizvoda.


Ukoliko su ispunjeni napred navedeni uslovi za povraćaj sredstava, poslaćemo e-mail sa molbom da nam pošaljete broj Vašeg dinarskog tekućeg računa i naziv banke kod kod koje je otvoren navedeni račun.


Kada dostavite potrebne podatke, preduzećemo potrebne aktivnosti kako bi Vam se na tekući račun uplatila sredstva. Povraćaj sredstava se vrši isključivo uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na kupljenu robu putem internet prodavnice usled nedostatka na kupljenoj robi, njene nesaobraznosti, pogrešno obračunate cene, kao i drugih razloga koji su predvidjeni odredbama Zakona o zaštiti potrašača RS.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo kupce da u prisustvu kurira provere svoj paket. Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporučuje robu.Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije i primedbe na proizvode koji su predmet online kupovine potrošači mogu izjaviti:

1. slanjem na elektronsku adresu info@poznavanjeprirode.rs

2. na broj telefona +381 69 4740047 u periodu od 00-00h svakog radnog dana

3. redovnom poštom na adresu –Danssa Co. DOO Beograd, Žarka Obreškog 23, Beograd-Zemun

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem potrošaču dostavi odgovor na izjavljenu reklamaciju. U svakom slučaju rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od petnaest dana. Prodavac će pismeno ili elektronskim putem obavestiti Kupca o potvrdi prijema reklamacije i saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Istovremeno sa podnošenjem reklamacije, potrebno je da kupac prodavcu preko kurirske službe XXX dostavi robu sa originalnim računom i odštampanim, popunjenim i potpisanim obrascem za reklamaciju u originalu, a sve o trošku prodavca.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.