Poznavanje Prirode

Pravila i uslovi kupovine i plaćanja

Uslovi kupovine i plaćanja

 Plaćanje se odvija na zaštićenoj strani za plaćanje (HPP), PP (poznavanjeprirode.rs) nema uvid u podatke o broju kartice. Povraćaj sredstava vrši se u skladu sa pravilima kartičnih šema, odnosno na karticu sa kojom je izvršeno plaćanje…

  • Omogućeni načini plaćanja

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard, DinaCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Aik Banka i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

  • Zaštita podataka prilikom plaćanja 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

  • Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard, dinaCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

  • Izjava o konverziji plaćanja (za trgovce iz SRB)

„Izjava o konverzijama – Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vase platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vasu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.”

“Please note that all payments will be effected in the Serbian currency – dinar (RSD). If the payment is done using foreign issuers payment cards, total amount of transaction will be converted into bank settlement currency, according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. Once when transaction is settled the already converted amount will be converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.”

Politika privatnosti

Danssa Co. DOO Beograd, matični broj: 21832057, brine o Vašoj privatnosti i obavezuje se da će je štititi.

Danssa Co. DOO Beograd može prikupljati lične podatke od Korisnika.

Ova politika privatnosti opisuje vrstu podataka koje prikupljamo i način na koji ih koristimo i štitimo.

Ova politika Vam govori kako da postupite ako ne želite da se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju prilikom korišćenja Web site-a i kako možete da promenite podatke koje ste nam već dali.

Ova politika privatnosti se ne odnosi na takozvane “banere”, nagradne igre i druge reklame ili promocije koje sponzorišemo ili u kojima učestvujemo na vebsajtovima ili aplikacijama u svojini trećih lica.

RUKOVALAC PODATAKA

Rukovalac podataka pri obradi podataka je Danssa Co. DOO Beograd.

VRSTE OBRAĐENIH LIČNIH PODATAKA

NAVIGACIONI PODACI

Računarski sistemi i softverske procedure koje ovaj vebsajt koristi za svoj rad, tokom njihovog uobičajenog funkcionisanja dolaze u posed određenih podataka o ličnosti, čiji prenos je obuhvaćen upotrebom protokola Internet komunikacije. Ovi podaci se ne prikupljaju u cilju povezivanja sa bilo kojim identifikovanim licima, ali kroz procese i asocijacije u vezi sa podacima u svojini trećih lica, po samoj svojoj prirodi, mogu rezultirati identifikovanjem korisnika. U ovu kategoriju podataka spadaju IP adrese ili imena koja se čuvaju u domenu računara koje koriste lica koja pristupaju Web site-u ili adrese u formi URI (“Uniform Resource Identifier”) zahtevanih resursa, vreme zahteva, metod koji se koristi za prosleđivanje zahteva serveru, veličina fajla primljenog u odgovoru, digitalni kod koji prikazuje stanje odgovora datog od strane servera (dobro, greška, itd.) i drugi parametri u vezi sa operativnim sistemom i strukturom i uslovima korisnikovog računara. Ovi podaci se koriste samo u cilju pribavljanja anonimnih statističkih informacija u vezi sa upotrebom Web site-a i u cilju provere njegovog ispravnog funkcionisanja, i brišu se odmah nakon izvršene obrade. Podaci se mogu koristiti u svrhu ispitivanja odgovornosti, u slučaju postojanja krivičnih dela u vezi sa obradom podataka.

PODACI O LIČNOSTI

Možemo prikupljati podatke o ličnosti. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Oni obično obuhvataju Vaše ime, adresu prebivališta, e-mail adresu, lozinku, datum rođenja, pol, lokaciju, podaci sadržani u saglasnosti za primanje e-mail ili sms poruka našim Kupcima. Možemo prikupljati podatke pružene od strane korisnika samo u cilju odgovora na postavljena pitanja i takvi podaci će se tretirati u skladu sa ovom politikom i važećim zakonima.

PODACI DOBROVOLJNO PRUŽENI OD STRANE KORISNIKA

Proizvoljno, eksplicitno i dobrovoljno prosleđivanje podataka o ličnosti od strane korisnika na obrascima za registraciju prisutnim na ovom web site-u podrazumeva naknadno pribavljanje podataka dostavljenih od strane pošiljaoca. Ovi podaci će biti obrađivani u cilju pružanja zahtevane usluge i, ukoliko date svoj pristanak, u cilju slanja informativnog i reklamnog materijala putem e-mail-a uključujući komercijalne poruke.

ZAŠTITA DECE

Danssa Co. DOO Beograd,  posvećuje naročitu pažnju zaštiti privatnosti dece. Web site je dizajniran i namenjen za upotrebu od strane osoba starijih od 16 godina.

SVRHA OBRADE

Vi odlučujete dobrovoljno da li želite da nam dostavite svoje lične podatke u pogledu kojih postoji opciono dostavljanje. U nekim slučajevima podaci o ličnosti su neophodni za obavljanje određenih funkcija. Možete biti uvereni da Danssa Co. DOO Beograd neće prikupljati nikakve podatke o ličnosti, osim ukoliko navedene podatke ne dostavite dobrovoljno. Prikupljamo Vaše lične podatke koristi u svrhu radi koje su prikupljeni. Takođe ih možemo koristiti i za poboljšanje Web site-a, ili kako bismo Vas kontaktirali u vezi sa drugim uslugama za koje biste mogli da budete zainteresovani (uključujući i one koje možemo ponuditi zajedno s drugim kompanijama). Možemo dopuniti podatke koje ste nam dali drugim podacima koje imamo ili koje primimo od trećih lica. Navedeno činimo u marketinške svrhe u cilju zadovoljenja Vaših potreba.

ARANŽMANI OBRADE

Važno je znati da se podaci o ličnosti obrađuju saglasno važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke o ličnosti obrađuje Danssa Co. DOO Beograd ili obrađivač podataka direktno imenovan od strane Danssa Co. DOO Beograd, ali ne u dužem periodu nego što je potrebno za svrhu radi koje su podaci prikupljeni ili naknadno obrađeni. Sprovode se posebne sigurnosne procedure kako bi se sprečio rizik od njihovog uništenja ili gubitka, bilo slučajno ili ne, od neovlašćenog pristupa podacima ili postupaka obrade koji su ili nezakoniti ili nesaglasni ciljevima za koje su podaci prikupljeni. U skladu sa zakonom, Danssa Co. DOO Beograd je shodno glavnim međunarodnim standardima, takođe preduzeo dodatne bezbednosne mere kako bi sveo na minimum rizik u vezi sa poverljivošću, integritetom i raspoloživošću prikupljenih i obrađenih podataka o ličnosti.

DELJENJE, KOMUNICIRANJE I ŠIRENJE PODATAKA

Podaci koje prikupljamo mogu se preneti ili saopštiti drugim kompanijama povezanim sa web site-om i trećim licima koja direktno podržavaju aktivnosti Web site-a i razvoj Web site-a. Ponekad Danssa Co. DOO Beograd zadržava treće strane u cilju obrade i analize podataka. Osim navedenih slučajeva, podaci neće biti odati niti dati nikome, osim ukoliko je to u skladu sa ugovornim i zakonskim obavezama ili su Korisnici dali svoj pristanak. Danssa Co. DOO Beograd  i obrađivači podataka kojima je poverena obrada, preneće i obrađivaće Vaše lične podatke preduzimajući odgovarajuće mere u cilju održavanja sigurnosti njihovog ličnog karaktera. 

PRAVA SUBJEKTA NA KOG SE PODACI ODNOSE

Danssa Co. DOO Beograd obaveštava korisnika da on/ona ima pravo da zatraži pristup, ispravku ili brisanje podataka o njegovoj ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, prava na prigovor na obradu, kao i prava na prenosivost podataka ili da opozove datu saglasnost, upućivanjem pisanog obaveštenja na Žarka Obreškog 23, Zemun, ili slanjem e-mail-a na info@poznavanjeprirode.rs, na pažnju licu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti, uvek dostavljajući kopiju identifikacionog dokumenta ili drugog odgovarajućeg dokumenta. Korisnik ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju. Danssa Co. DOO Beograd sa svoje strane zadržava pravo da u bilo kom trenutku proveri istinitost  podataka o ličnosti datih od strane Korisnika.

KOLAČIĆI (“COOKIES”)

Kolačići (“cookies”) su tekstualne datoteke smeštene na hard disku Vašeg računara od strane Web site-a. Web site kolačiće da bismo vam pomogli da se efikasno krećete kroz web site i obavljate određene funkcije. Kolačići koji su kategorisani kao „neophodni“ se čuvaju u vašem pretraživaču jer su neophodni za omogućavanje osnovnih funkcionalnosti sajta. Takođe koristimo kolačiće trećih strana koji nam pomažu da analiziramo kako koristite ovu veb lokaciju, čuvamo vaše postavke i pružamo sadržaj i reklame koji su relevantni za vas. Ovi kolačići će biti sačuvani u vašem pretraživaču samo uz vašu prethodnu saglasnost.

Možete izabrati da omogućite ili onemogućite neke ili sve ove kolačiće, ali onemogućavanje nekih od njih može uticati na vaše iskustvo korišćenja web site-a. Vrste kolačića koje koristimo i Vaš pristanak odnosno onemogućavanje možete videti u okviru polja Cookies settings.

GOOGLE ANALITIKA

Web site može koristiti alate za veb analitiku, kao što su Google Analytics i/ili Unica, da bi pratila Vaše interakcije sa Web site-om i da bi sačuvao informacije, kao što je vreme kada ste koristili, da li ste ranije koristili, itd. Statistika merenja se može koristiti za personalizaciju iskustva, kao i za procenu – anonimno i zbirno – statistiku o aktivnostima na Web site-u. Tamo gde koristimo Google Analytics, možemo da delimo ove informacije sa Google-om kako bismo pomogli Google-u da poboljša svoje proizvode i usluge. Ni mi kao ni Google nećemo upotrebljavati (ili ovlastiti bilo koje treće lice na upotrebu) ovaj alat u svrhu praćenja ili prikupljanje podataka o ličnosti o Vama ili povezivanja Vaših podataka o ličnosti sa podacima Google Analytics-a.

“PIKSEL TAGOVI”

Neke od stranica koje posetite mogu takođe da prikupljaju informacije korišćenjem takozvanih piksel tagova (koji se nazivaju i jasnim “gif”-ovima) koji se mogu deliti sa trećim licima koja direktno podržavaju promotivne aktivnosti Web site-a. Podaci prikupljeni korišćenjem ovih piksel tagova, međutim, nisu lično identifikacionog karaktera, iako mogu biti povezani sa Vašim podacima o ličnosti.

IZMENE AKTUELNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Danssa Co. DOO Beograd redovno proverava svoju politiku privatnosti i ukoliko je potrebno, menja je saglasno aktuelnim zakonskim izmenama, izmenama na nivou organizacije ili proisteklim usled tehnološke evolucije. Svaka izmena predmetne politike biće objavljena na ovoj stranici.