Poznavanje Prirode

PRAVNO OBAVEŠTENJE I OPŠTI USLOVI KUPOVINE

Vlasnik web site-a poznavanjeprirode.rs  (“Web site”) je Danssa Co. DOO Beograd, a koji Web site omogućava Kupcima online naručivanje i kupovinu proizvoda iz asortimana koji nudimo u okviru Web site-a.

Vlasnik web site-a registrovan je i posluje u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i ima sledeće identifikacione podatke:

Poslovno ime:   Danssa Co. DOO Beograd

Sedište: Žarka Obreškog 23, Boegrad-Zemun       

Matični broj: 21832057 

PIB: 113250438 

Delatnost: 4617 – Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

Tekući račun:      105-0000002446961-09 (Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd)

Telefon:               +381 69 4740047

e-mail: info@poznavanjeprirode.rs

  1. PRISTUP WEB SITE-u

Ova Pravno obaveštenje reguliše pristup kupca (“Kupac”) i korišćenje Web site-a u cilju online kupovine proizvoda sadržanih na stranicama Web site-a.

Pristupanjem Web site-u i kupovinom proizvoda, Kupac prihvata uslove iz ovog Pravnog obaveštenja i opštih uslova kupovine, Politiku privatnosti i Politiku kolačića ovog Web-a.

Pre narudžbine/kupovine proizvoda sa Web site-a, Kupac mora pažljivo pročitati Pravno obaveštenje i Opšte uslove kupovine, Politiku privatnosti i Politiku kolačića (“cookies”), i Politiku povraćaja i reklamacija, imajući u vidu da navedena dokumenta mogu biti prilagođena i/ili promenjena u bilo kom trenutku. Ako Kupac ne prihvati uslove iz ovog Pravnog obaveštenja i Opštih uslova, on/ona ne može koristiti Web site i/ili kupovati proizvode sa stranica Web iste-a.

  • KORIŠĆENJE I FUNKCIJE WEB SITE-a

Kupac je saglasan da odgovorno koristi Web site, kao i informacije sadržane u istom, te da je dužan da poštuje i da se pridržava pravila korišćenja Web site-a i ovog Pravnog obaveštenja i Opštih uslova kupovine, kao i svih drugih neophodnih uslova u svrhu regularnog korišćenja Web site-a.

Nadalje, Kupac ne sme učiniti nikakvu prekršajnu radnju s namerom oštečenja, zloupotrebe i/ili preopterećenja Web site-a ili sprečavanja u bilo kom obliku njegovog nesmetanog korišćenja i funkcionisanja.

Kupac je upoznat sa činjenicom da, u slučaju nepoštovanja Pravnog obaveštenja i Opštih uslova kupovine, Politike privatnosti ili Politike kolačića (“cookies”), i Politiku povraćaja i reklamacija, odnosno u slučaju neispunjenja drugih relevantnih uslova Danssa Co. DOO Beograd zadržava pravo da ograniči, obustavi i/ili ukine Kupcu pristup Web site-a, koristeći bilo koju tehničku meru neophodnu za to.

Danssa Co. DOO Beograd nastoji da održi ispravno funkcionisanje Web site-a, da izbegne greške, ili, ukoliko je neophodno, da ih popravi, i da održava sadržaj uredno ažuriranim. Međutim, Danssa Co. DOO Beograd ne garantuje dostupnost ili kontinuitet pristupa Web site-u, niti odsustvo grešaka u njegovom sadržaju, kao ni to da se isti ažurira shodno navedenom.

  • ODGOVORNOST

Pristup Web site-u i upotreba bilo koje informacije ili mehanizma sadržanog u istom vrše se pod isključivom odgovornošću Kupca.

Danssa Co. DOO Beograd nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili gubitak koji mogu da proisteknu direktno ili indirektno iz pristupa ili upotrebe informacija sadržanih na Web-u, a posebno za bilo koju informaciju koja se odnosi na treća lica, uključujući, ali ne ograničavajući se na one proizvedene od strane operativnih sistema ili prouzrokovane virusima i/ili napadima na sistem. Takođe, Danssa Co. DOO Beograd nije odgovoran za štetu koju Kupac može pretrpeti usled neadekvatnog korišćenja Web site-a, problema sa servisom ili pokrićem, prekida, nedostatka ili defekta u komunikaciji i/ili komunikaciji putem Interneta.

Danssa Co. DOO Beograd nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili gubitak na softveru i/ili hardveru Kupca koji proizilaze iz pristupa i korišćenja Web site-a.

Kupac je odgovoran za štetu ili gubitak bilo koje prirode koju Danssa Co. DOO Beograd može da pretrpi kao rezultat povrede bilo koje obaveze na strani Kuoca iz ovog Pravnog obaveštenja, odnosno drugih uslova postavljenih na Web site-u, i/ili važećih propisa u svakom trenutku.

  • POLITIKE U VEZI SA LINKOVIMA

Na Web site-u mogu biti sadržani i drugi linkovi koji omogućavaju Kupcu pristup određenim vebsajtovima (“Povezani vebsajtovi”) ili drugim aplikacijama.

Postojanje Povezanih vebsajtova ili aplikacija ni na koji način ne podrazumeva preporuku, promovisanje, identifikovanje i/ili usklađenost Web site-a sa izjavama, sadržajem i/ili uslugama koje se pružaju preko Povezanih vebsajtova ili aplikacija. Sledstveno, Danssa Co. DOO Beograd nije odgovoran za sadržaj i druge uslove Povezanih Vebsajtova ili aplikacije, te je Kupac jedina osoba odgovorna za proveravanje i prihvatanje istih pri svakom pristupu i svakoj upotrebi.

  • INTELEKTUALNA SVOJINA

Nosilac svih prava intelektualne svojine koja se odnose na dizajn, baze podataka, osnovne kompjuterske programe (uključujući izvorne kodove), kao i različite elemente koji čine Web site (tekstovi, grafike, fotografije, video snimci, zvučni zapisi, kombinacije boja itd.) (“Sadržaj“), kao i na strukturu, izbor i redosled ovih elemenata, je Danssa Co. DOO Beograd ili lica na koja Danssa Co. DOO Beograd prenese navedena prava na osnovu ugovora o licenci. Svi logotipi sadržani na Web site-u(uključujući, ali ne ograničavajući se na, žigove i/ili dizajne), u svojini su Danssa Co. DOO Beograd ili lica na koja Danssa Co. DOO Beograd prenese navedena prava na osnovu ugovora o licenci.

Upotreba Web site-a ne podrazumeva/ne garantuje davanje bilo kog prava preko istog ili njenog Sadržaja.

Kupcu je strogo zabranjeno da reprodukuje, preobražava, distribuira, javno objavljuje, čini dostupnim, izdvaja i/ili na bilo koji drugi način neovlašćeno koristi Web site, njegov Sadržaj i/ili logotipe Web site-a.

Neovlašćeno koriščenje Web site-a /logotipa Danssa Co. DOO Beograd kao i bilo koja šteta nastala u vezi sa pravima intelektualne svojine čiji je nosilac Danssa Co. DOO Beograd za posledicu može imati preduzimanje odgovarajućih pravnih radnji i snošenje odgovornosti koja iz navedenog proizilazi.

  • NIŠTAVOST

Ako je bilo koja klauzula iz ovog Pravnog obaveštenja proglašena potpuno ili delimično ništavom, takvo proglašenje ništavom ili poništenje će uticati samo na konkretnu odredbu ili njen deo, dok će preostali deo ostati na snazi, uzimajući u obzir samo tu odredbu ili njen deo koji je obuhvaćen povredom. Shodno navedenom, samo ništava ili nevažeća odredba ovog Pravnog obaveštenja će biti u potpunosti nevažeća, dok preostali delovi i odredbe iz Pravnog obaveštenja neće biti ništavi, nevažeći ili pogođeni usled  ništavosti ili poništenja, osim u slučaju da isto na krucijalan i sveobuhvatan način utiče na ovo Pravno obaveštenje u celosti.

  • USLOVI PRISTUPA/KUPOVINE NA WEB SITE-u

Kako bi Kupac pristupio Web site-u potrebno je da izvrši registraciju obaveznim unošenjem e-mail adrese i lozinke na linku Web site-a. Kupovina može da se obavi i bez obavezne registracije.

Uspešnim registrovanjem Kupac  stavlja na raspolaganje određene obavezne odnosno opcione podatke o ličnosti i druge podatke od značaja za funkcionisanje profila na aplikaciji, a koji podaci su sadržani u dokumentu Informacije subjektu na koga se podaci odnose, dok se detaljna objašnjenja o podacima i načinu njihovog prikupljanja sadržana u dokumentu Politika privatnosti i Politika kolačića.

Za svako logovanje na Web site Kupac je u obavezi da omogući svoju saglasnost popunjavanjem obrasca koji se nalazi na označenom polju u okviru Web site-a.

O P Š T I   U S L O V I   K U P O V I N E

ASORTIMAN I PRIKAZ PROIZVODA

Danssa Co. DOO Beograd u okviru asortimana nudi prodaju prirodnih sokova na bazi organskog voća.

Svi proizvodi isključivo su organskog porekla.

Svi proizvodi prikazani su u okviru odgovarajućeg asortimana, uz napomenu postojanja podkategorija asortimana.

Prikaz proizvoda vrši se u okviru fotografije proizvoda ilustracionog karaktera. Može se desiti da pakovanje i dizajn proizvoda ne odgovaraju u potpunosti ponudi i narudžbini koja se šalje Kupcu.

Detaljnije informacije o proizvodu, sadržaju, sastavu, nameni i druge informacije, su navedene u tekstu na stranici samog proizvoda. Sve informacije o proizvodima, uključujući opis proizvoda, namenu, uputstvo za korišćenje, sadržaj, sastav, dejstvo i slično su preuzete sa pakovanja i deklaracija proizvoda, iz uputstava sadržanih u pakovanju proizvoda, kao i iz drugih dokumenata koje obezbedjuje i/ili objavljuje proizvođač, uvoznik ili distributer. Iako je namera da sve informacije budu tačne, kompletne i ažurne, može doći do greške u tekstu. Danssa Co. DOO Beograd ne preuzima bilo kakvu pravnu odgovornost za bilo koji događaj koji bi nastao kao posledica toga što je neka od tih informacija netačna. Kupac je u obavezi da sve informacije proveri na samom pakovanju proizvoda i u uputstvima sadržanim u pakovanju proizvoda, nakon prijema proizvoda.

NARUČIVANJE, CENA  I ISPORUKA PROIZVODA

NARUČIVANJE PROIZVODA

Po izvršenom prijemu narudžbine putem Web site-a, Poznavanje prirode je u obavezi da izvrši elektronsku potvrdu na e-mail adresu koju je Kupac naveo i obavesti Kupca o svim bitnim informacijama u vezi sa dostupnošću, isporukom i načinom plaćanja koje je Kupac  izabrao prilikom naručivanja.

Nakon što je Kupac jednom potvrdio narudžbinu, ima pravo na odustanak od iste pod uslovima i na način propisan Obaveštenjem o pravu na odustanak od ugovora čija se pravila nalaze u dokumentu pod nazivom Politika Povraćaja i Reklamacija.

Danssa Co. DOO Beograd se obavezuje da naručene usluge isporuči saobrazne ugovorenim uslovima/narudžbini.

Sve naručene usluge se isporučuju na adresu koju je Kupac naveo.

U slučaju bilo kakve promene, Danssa Co. DOO Beograd je dužan da Kupca o istoj obavesti na e-mail adresu.

Nakon što Danssa Co. DOO Beograd obavesti Kupca da je porudžbina spremna za slanje, istu više nije moguće menjati bez dodatnih troškova za Kupca. Posle otpreme porudžbinu više nije moguće izmeniti bez nastanka dodatnih troškova za Kupca.

Danssa Co. DOO Beograd ne snosi odgovornost za bilo koji podatak naveden u narudžbini od strane Kupca odnosno lica ovlašćenog od strane Kupca da izvrši narudžbinu niti za bilo kakvu izmenu podataka iz narudžbine.

CENA:

Katalog cena na ovom sajtu iskazan je u dinarima. Danssa Co. DOO Beograd je u sistemu PDV-a. Danssa Co. DOO Beograd ne može da garantuje da su sve informacije na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Sve relevantne informacije o cenama uključujući, ali ne ograničavajući se na izmenu cena, sniženje, akcije, povećanje cena, itd, Danssa Co. DOO Beograd vrši u skladu sa sopstvenom politikom poslovanja, bez obaveze prethodne najave.


Plaćanje se obavlja u dinarima (RSD). Cena iskazana u okviru Website-a odnosi se isključivo na proizvode i ne uključuje troškove dostave proizvoda.

NAČINI PLAĆANJA:

Plaćanje platnom karticom putem Interneta (Plaćanje se odvija na zaštićenoj strani za plaćanje (HPP), PP (poznavanjeprirode.rs) nema uvid u podatke o broju kartice. Povraćaj sredstava vrši se u skladu sa pravilima kartičnih šema, odnosno na karticu sa kojom je izvršeno plaćanje).

Plaćanje uplatom na tekući račun:

Kupac narudžbinu može platiti direktnom uplatom na tekući račun, uz obavezno navođenje poziva na broj koji se odnosi na broj narudžbine. Plaćanje se može izvršiti standardnim nalogom za uplatu u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako Kupac ima Internet pristup svom računu (web banking).

Plaćanje prilikom isporuke proizvoda:

Kupac narudžbinu može platiti pouzećem odnosno prilikom isporuke proizvoda u gotovini.

ISPORUKA PROIZVODA:

Isporuka proizvoda vrši se uslugom kurirske službe Republike Srbije. Cena dostave proizvoda iznosi 430,00 dinara na teritoriji Beograda.

Cena dostave proizvoda određuje se isključivo na osnovu kataloga cena kurirske službe. Cena dostave proizvoda podložna je promeni. Danssa Co. DOO Beograd ne snosi odgovornost u slučaju promene cena dostave učinjene od strane kurirske službe.

Danssa Co. DOO Beograd ne garantuje rokove za isporuku proizvoda niti može da snosi odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja može da nastane u vezi sa preporučenim rokovima dostave proizvoda.

Danssa Co. DOO Beograd ne snosi odgovornost za prekoračenje navedenih i/ili maksimalno zakonski dozvoljenih rokova za isporuku niti štete koja odatle može da proizađe.

KONTAKT